Voorwaarden

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden D&K Kozijnen

Artikel 0 - Definities

1. Onder leverancier wordt verstaan D&K Kunststof kozijnen.

2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft

gegeven.

3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening

van een bedrijf of beroep.

4. Onder kunststof gevelelementen wordt verstaan, kunststof kozijnen, kunststof deuren en

kunststof ramen.

Artikel I - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle

overeenkomsten met de leverancier betreffende de verkoop, bewerking,

verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende

werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te

maken in een bestaande woning.

2. De voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouwconstructieve aard,

voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden zoals in lid 1 zijn

omschreven. Hiervoor dient de leverancier een overeenkomst van aanneming

van werk of een overeenkomst voor het verrichten van diensten af te sluiten.

3. De leverancier zal producten leveren conform de op de datum van aanbieding

geldende Deceuninck-kwaliteitsvoorschriften en -adviezen voor productie en montage van kunststof

gevelelementen in de bouw, zoals deze zijn vastgesteld volgens bouwnorm.

4. Onder de levering van het product wordt verstaan de levering en montage door de

leverancier van één of meer kunststof gevelelementen, met specificaties afgestemd

op de woning van de afnemer, die voldoen aan de strengste eisen op de productie en

montage en de controle daarop, zoals onder lid 3 is beschreven.

Artikel II - Aanbieding

1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden(tenzij anders is vermeld) en worden vergezeld van tekeningen en principedetails.

2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder

normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3. De door de leverancier overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden

als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal de

leverancier de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk

en schriftelijk te worden overeengekomen.

4. De door de leverancier uitgebrachte aanbieding, alsmede de door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen,modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van de leverancier,

ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor in dat geen

gegevens betreffende de door de leverancier gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke toestemming van de leverancier

worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

Artikel III - Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de

leverancier. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de

afnemer consument is.

2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de leverancier op verrekening van meerwerk onverlet.

3. De aanbieding van de leverancier omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel V lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen,

zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk

beschouwd.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel IV - Prijs

1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer

opgegeven adres.

2. De prijzen die genoemd zijn in de aanbieding zijn twee maanden(tenzij anders overeengekomen is) geldig.

3. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet

doorberekend.

4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een

verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is de

leverancier gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel V - Montage

1. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van

de afnemer.

Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn onderdeel van de opdracht.

2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van de leverancier en alle overige door de leverancier voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn

aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet

belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten,

alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden

te verrichten;

b. het bouwwerk voor vrachtauto's aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;

c. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van de leverancier zijn;

d. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;

e. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.

3. De kosten van vergunningen, alsmede precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.

4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel

gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle

omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is

voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.

6. Bij oplevering zullen partijen, indien de afnemer zulks wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de

hand van een vastgestelde controlelijst.

Artikel Vl - Levertijd

1. De levertijd omvat de aflevering door de leverancier van de producten op het

door de afnemer opgegeven adres, alsmede montage daarvan.

2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van

de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, waaronder

begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerstbenodigde werktekeningen;

c. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de

overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de

afnemer dient te worden voldaan.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd

bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de

leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer aan

enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking

met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de

periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum

c.q. -week.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende

werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de

leverancier bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of

diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de

belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht.

Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan

het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.

5. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling

vereist. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de afnemer geen

recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden

ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien

de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.

- 4

7. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten

hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is

geleverd.

8. De leverancier heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze

deelprestaties te factureren.

9. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal de leverancier deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze

opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten, alsmede zijn

overige verplichtingen onverlet.

Artikel Vll - Oplevering en Reclamering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. indien de leverancier, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer

heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft

plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole

vindt plaats aan de hand van de opleveringscontrolelijst. Deze

opleveringscontrolelijst dient door de leverancier en de afnemer te worden

ondertekend;

b. na verloop van acht dagen nadat de leverancier de afnemer schriftelijk

heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een

gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.

2. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen

door de leverancier zo spoedig mogelijk worden hersteld.

3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door de

leverancier geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke

opleveringscontrole volgens lid 1.a. dan wel als de procedure van lid 1.b. is gevolgd. Bij

overschrijding van de termijn van lid 1.b. vervalt elke aanspraak jegens de

leverancier ter zake van die gebreken.

Artikel Vlll - Risico en Eigendomsoverdracht

1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico

voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan,

behoudens indien deze schade aan grove schuld van de leverancier is te

wijten.

2. Het eigendom van de producten gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de

afnemer aan de leverancier uit hoofde van leveringen of werkzaamheden

verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom

over te dragen. De afnemer is gehouden in geval van faillissement, surséance van betaling of

beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het

onderhavige eigendomsvoorbehoud.

Artikel IX - Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als

volgt geschieden:

- maximaal 75%, met een maximum van Euro 100.000 (exclusief BTW) bij

opdrachtverlening cq levering.

- het restant bij oplevering conform de procedure in artikel VII.

Van deze regeling kan ten aanzien van de eerste betaling uitsluitend worden afgeweken ten

gunste van de afnemer.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

3. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de

afnemer geen recht op uitstel van betaling.

4. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht.

- 5

5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden ten kantore van de leverancier of op een door de leverancier aan te wijzen rekening. De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door de leverancier wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te

stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is.

6. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van

rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige

ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen een rente naar een

percentage van vier punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank over

het bruto-factuurbedrag, inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de

vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel X - Aanbetalingsregeling, Garantie

1. Elke vorm van vergoeding van gevolgschade in verband met het faillissement van de

leverancier is uitgesloten.

2. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten, inclusief het daarbij

geleverde glas, wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de in artikel I lid 3 bedoelde

kwaliteitsvoorschriften en kwaliteitseisen gewaarborgd voor, indien schriftelijk niet anders is

overeengekomen, een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van oplevering als bedoeld

in artikel Vl lid 4, met dien verstande dat door de leverancier op hang- en

sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, en zonweringen tien jaar garantie wordt

gegeven(tenzij anders is aangegeven).

N.B.: De oppervlaktebehandelingen maken onderdeel uit van het product en vallen onder de

tien jaar garantie. Oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering en

dergelijke, vallen niet onder het product.

3. Buiten de garantie vallen:

- normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de

ramen;

- kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

- beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies

van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van

ondeugdelijke bouwmaterialen;

- beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege de

leverancier aan het geleverde zijn uitgevoerd;

- beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het

milieu;

- zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in artikel I lid 3

genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de

afnemer toegepast, alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen.

4. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van de leverancier van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen

wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat de onder lid 3, laatste streepje, bedoelde

zaken en materialen, en de aanbrengkosten hiervan niet onder de garantie, zoals beschreven

in lid 2, vallen.

5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld

schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. De leverancier is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De afnemer zal de leverancier hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan de leverancier het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijk eveneens zonder

kostenberekening toestaan.

- 6

6. Indien de leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen

vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.

7. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

8. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van de leverancier reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten.

9. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor

hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee

samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking

tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.

Artikel Xl - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de in

artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier en behoudens het

bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor

bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens

derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een

zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Dit laatste zal slechts het geval zijn indien de afnemer

consument is of daarmee gelijk te stellen.

3. De afnemer is gehouden de leverancier schadeloos te stellen voor alle kosten

en schade die voor de leverancier mochten ontstaan als direct of indirect

gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de

overeenkomst tegen de leverancier worden ingesteld. De afnemer is uit

hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door de

leverancier. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel Xll - Overmacht

- Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van de

leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het

tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds

begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,

transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in

het bedrijf van de leverancier of dat van zijn leveranciers.

Artikel Xlll - Opschorting en Ontbinding

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door

de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door de

leverancier te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van

betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de

afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. De leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij de leverancier de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 50% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een)

overeenkomst. De leverancier heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door de leverancier berekende kostprijs.

D&K Kozijnen Hengelo 2017
Alle rechten voorbehouden 2017 / Vitamine C
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin